ОБЩИ УСЛОВИЯ на „МТСофт” ООД за достъп до дигиталната платформа „MediaBoard.bg”

Важно: Прочетете внимателно общите условия за достъп до дигиталната платформа MediaBoard.bg (наричани "Общите условия"), посочени по-долу. На тази страница се съдържат всички правила, които уреждат достъпа до дигиталната платформа MediaBoard.bg от Вас (наричан/-а по-долу „потребител”). Потребителят се съгласява и приема тези Общи условия.

Нарушаването на действащите Общи условия прекратява всички права на потребителя за достъп до дигиталната платформа MediaBoard.bg. Всички услуги, предлагани от MediaBoard.bg могат да бъдат използвани единствено и само за дейности, които не са забранени от закона.

MediaBoard.bg си запазва правото да прави изменения на тези общи условия, които ще публикува на страницата на MediaBoard.bg „Общи условия”. Промените в Общите условия влизат в сила от момента на тяхното публикуване на посочената интернет страница. В случай на последващо несъгласие с условията за ползване, потребителят има правото да прекрати регистрацията си в MediaBoard.bg, но няма право на каквито и да било плащания, обезщетения или връщания на заплатена цена.

MediaBoard.bg е продукт на „МТСофт” ООД (по-долу „Ние”). Подробна информация за Нас ще намерите по-долу в частта Кои сме Ние?

MediaBoard.bg представлява дигитална платформа за мониторинг и анализ на медийно съдържание. Информацията на MediaBoard.bg е анализирана старателно от екипа на MediaBoard.bg с цел да задоволи нуждите от информация, както на професионалистите по връзки с обществеността, така и на всички останали организации и крайни потребители, за които информационната услуга е подходяща. MediaBoard.bg може да се използва от всички физически и юридически лица, които приемат условията за ползване на MediaBoard.bg, след извършването на регистрацията на страницата на MediaBoard.bg. Потребителят гарантира и носи цялата отговорност за това, че предоставените от него материали и информация, с помощта на дигиталната платформа MediaBoard.bg, не нарушават правата на трети лица и разпоредбите на българското законодателство. МТСОФТ не носи отговорност за верността на информацията, предоставена от медиите.

Отношения между потребителя и трети страни

MediaBoard.bg изрично изключва всякаква отговорност за обезщетение на евентуални вреди или пропуснати ползи във връзка с отношенията между потребителя и трети страни.

Авторски и сродни права. Права на интелектуална собственост

"MediaBoard" е запазена търговска марка на „МТСофт” ООД. Тя е изключителна собственост на Дружеството. Всички права, свързани с издателските елементи на MediaBoard.bg (включително търговски марки, текстове, графика, лога, анимации и други) са изключителна собственост на „МТСофт” ООД. Всички права на представяне и възпроизвеждане на MediaBoard.bg са запазени за всички държави и територии и за всички средства на разпространение, настоящи и бъдещи. Потребителят се съгласява, че с регистрацията си в MediaBoard.bg, той не придобива никакви права върху MediaBoard.bg, софтуера, който я поддържа или върху други елементи на MediaBoard.bg.

Срокове и условия

През срока на действие на договора потребителят ще има право на достъп и на изменение на своите данни. МТСОФТ предоставя на потребителите на MediaBoard.bg специален потребителски интерфейс, чрез който упълномощените лица, представляващи потребителя, ще имат възможност да променят непосредствено своите данни, които се съхраняват от MediaBoard.bg.

Въпреки че МТСОФТ изрично изключва всякаква отговорност за верността на информацията, публикувана в дигиталната платформа MediaBoard.bg, МТСОФТ прилага мерки за проверка и контрол на информацията, публикувана на сайта с цел предоставянето на висококачествена услуга на потребителите на услугите на MediaBoard.bg.

Връзка с външни сайтове

Някои страници в системата на MediaBoard.bg съдържат препратки към външни страници, които може да са или да не са в партньорски отношения с MediaBoard.bg. Тъй като MediaBoard.bg не може да контролира цялото съдържание на интернет-препратките към или от сайта на MediaBoard.bg, потребителят се съгласява, че MediaBoard.bg не носи каквато и да било отговорност за продукти, услуги и/или информация, достъпна на и/или от други сайтове.

Сигурност

MediaBoard.bg прилага система от мерки, предназначени за ограничаване на риска, свързан с неоторизиран достъп, пиратство или предаване на вируси чрез сървърите и/или сайта на MediaBoard.bg.

MediaBoard.bg не може да предостави абсолютна гаранция за сигурност, доколкото Интернет е отворена мрежа и като такава, поради своето естество, е подложена на рискове относно сигурността.

Потребителят заявява, че разбира тези рискове и ги приема. MediaBoard.bg не носи никаква отговорност за преки или косвени вреди, възникнали от прекъсването, повредата, спирането или прекратяването на достъпа до сайта на MediaBoard.bg.

Задължение на потребителя е инсталирането на подходящите програми и устройства за защита на своите данни, програми и компютърно оборудване, както и за свързването със системата на MediaBoard.bg и осигуряването на безопасната връзка с нея. MediaBoard.bg не носи отговорност за вреди върху техниката на потребителя.

Информация в системата

MediaBoard.bg полага усилия да осигури актуалността и достоверността на данните, предоставени в дигиталната платформа. Във всички случаи, MediaBoard.bg не гарантира и не носи каквато и да било отговорност за верността, точността и изчерпателността на информацията, представена в системата. В случай че потребителят установи неточности в публикуваната информация, той може да се обърне към екипа на MediaBoard.bg, за да може неточностите да бъдат отстранени.

Ограничаване на достъп

В случай че определена информация или материали, публикувани в сайта на MediaBoard.bg се окажат неверни, нарушаващи законните права и интереси на трети лица или се окажат в противоречие с действащото законодателство, МТСОФТ си запазва правото по своя преценка да ограничи достъпа до такава информация и/или материали и/или да премахне тези материали и/или информация от сайта на MediaBoard.bg. Във всички случаи на ограничен или прекратен достъп MediaBoard.bg не носи отговорност за изгубена информация или за вредите, които са възникнали в следствие на предприетите от MediaBoard.bg мерки.

Приложимо право и компетентен съд

При възникването на спорове, страните (потребителят и МТСОФТ) ще положат усилия за решаване на възникналите разногласия по доброволен извънсъдебен път. Ако решаването се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по реда на българското законодателство пред компетентния български съд.

Недействителност на определени условия

Ако едно или повече от Общите условия се окажат недействителни, останалата част от Общите условия остават в сила. Недействителните условия се заместват от такива действителни условия, които в максимално близка степен се припокриват по смисъл с тези условия, които са се оказали недействителни.

Кои сме Ние?

MediaBoard.bg се издава от „МТСофт” ООД. Дружеството е вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ под номер 175248683. Можете да се свържете с Нас по следните начини:

ул. Ген. Паренсов № 16Б, ет. 1
София 1000
Телефони за връзка:
+359 2 444 05 78
+359 884 196 602
+359 883 687 638
Електронна поща office@mediaboard.bg

Дружеството е регистрирано съгласно Закона за ДДС.

Дата на последна актуализация: 01.03.2021 г.

Последвайте ни в Социалните мрежи и следете за новостите в платформата

Помагаме Ви да следите медийния пазар в България

Офис

България, София 1000, ул. Ген. Паренсов №16Б, ет. 1

Контакти

+359 878 342 552

office@mediaboard.bg